ללקק את האצבעות
אני בסדר עם כישלונות בחיים
לקראת שבועות: 3 מתכונים לעוגות גבינה מנצחות
מפגש לאין קץ
שבועות: 2 מתכונים לקישים מנצחים
השכלה גבוהה, תשלום גבוה
הגידו כן לחיסונים
העתיד מוטל על כתפיה
הכניסה על אחריותכן
עברייני קלפי
קדרת אורז וירקות בניחוח סויה
ביטחון פיננסי או עבודה בעלת משמעות?
עוגת גבינה בראוניז
בידיים של הרופא הטוב ביותר
7 מאפיות לעוגות גבינה מפנקות

כללי
1. אתר Onlife(להלן- "האתר") המצוי בבעלות וומן נט בע"מ (להלן- "החברה") מציע לגולשים ברשת האינטרנט באמצעות מחשב ו/או כל מדיה אחרת, בין באופן שוטף ובין באופן אקראי, לרבות משתמש מזדמן (להלן-"המשתמשים") מידע בתחומים שונים, לרבות בתחום קריירה, משפחה, אופנה ואיכות חיים (כלל המידע באתר יקרא להלן- "המידע"), המצוי בחלקו בבעלות החברה ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים, אשר נתנו לחברה הרשאה לעשות בו שימוש (להלן- "ספקי המידע"). השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת. שימוש באתרי אינטרנט אחרים הפועלים בשיתוף פעולהעם החברה , באמצעות קישורים ו/או דפי אינטרנט משותפים, כפופים להוראות תקנון זה, כמו גם להוראות תקנוניהם.

בנוסף, אתרOnlife   מאפשר למשתמשים להשתמש באתרים, ובכלל זה לעיין ו/או להגיב ואו להעלות תכני גולשים, כהגדרתם להלן. "תכני גולשים" כוללים כל טקסט, תוכן, מידע, נתון, פריט, קישור, לינק, הפניה, רכיב, תו, סימן, סמל, צלמית, המועלים על ידי משתמשים באתרOnlife קבצי קול, וידאו, תמונות, סרטונים, צילומים, תרשימים, טבלאות, איורים, גרפים, קבצי מחשב, יישומי מחשב, תוכנות וממשקים, מכל מין וסוג, בכל דרך ו/או אופן שהוא, לרבות במסגרת קהילות, פורומים, תגובות, טוקבקים, יומני רשת, בלוגים, פרסומים, הודעות דואר אלקטרוני ומסרים אישיים, וכן כל שילוב, עיבוד, תרגום, עריכה מחדש, עיצוב ויצירה מחודשת שלהם.

כניסה לאתר והרשמה

2. הכניסה לאתר אינה כרוכה בתשלום דמי מנוי. עם זאת, חלק מן השירותים באתר עשויים להיות כרוכים ברישום ו/או בתשלום לחברה ו/או לגורמים אחרים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה. במקרה כאמור, עליך לפעול בהתאם להוראות הרישום ו/או הגביה של החברה ו/או הגורמים האחרים, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכנם, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שנמסרו על ידך. לידיעתך, הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה נעשית על ידי החברה.

 

אבטחת מידע

3. החברה רשאית לשלוח אליך קובץ זיהוי, שיאפשר לנו לזהות את המחשב ממנו אתה מתקשר אלינו (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.

4. הפרטים שנמסרים על ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך יישמר במאגר המידע של החברה ו/או של הוצאת עיתון הארץ בע"מ, והן יעשו בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. לידיעתך, אינך חייב למסור פרטים כלשהם לחברה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצונך בלבד.

5. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידך במועד ההרשמה לאתר ו/או בעת השימוש באתר על מנת ליצור עימך קשר ולעדכן אותך בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עימם תתקשר החברה. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה אותך בשמך או בפרטי זהותך.

תנאי השימוש במידע

6. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע נתונה לך בלבד, למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי, וכי אינך רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.

7. הינך מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר. הינך מתחייב שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה הינך מתחייב להימנע מכל פגיעה ביכולתם ליהנות או להשתתף בשירותים הניתנים באתר. איסור זה כולל גם משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל נסיון למסור מידע או להציע שירותים שהמשתמשים או החברה אינם מעוניינים בהם. הינך מתחייב להימנע לחלוטין מנסיון לאיסוף מידע על האתר באמצעות תוכנות מחשב וכן להימנע מעריכת שינויים בלתי מורשים בקוד התוכנה של האתר.

8. אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים כמפורט באתר, ואין לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת ואין לשכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן, אין לאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

9. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות למחלקת זכויות יוצרים של וומן נט בע"מ בדואר אלקטרוני : info@onlife.co.il

10. בנוסף לכל האמור לעיל, מובהר בזאת כי בהצטרפותך לשירות הינך מתחייב כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

11. המשתמש מתחייב בזאת שלא לבצע שינויים במידע, לרבות שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, איחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להעניק רשיונות משניים, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.

 

12. הינך מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.  

 

תכני גולשים

13. המשתמש מתחייב, כי הוא בעל מלוא זכויות הקניניות, לרבות זכויות הקנין הרוחני בתכני הגולשים המועלים על ידו,

וכי אין שום מגבלה המונעת ממנו להעלות את תכני הגולשים ו/או לפרסמם ברבים. 

14. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתכני הגולשים המועלים על ידו והוא פוטר בזאת במפורש את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה מכל אחריות לכך. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, כתוצאה מתכני הגולשים המועלים על ידו. אין בשיפוי כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

15 המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבם, מהימנותם, נכונותם, שלמותם, עדכניותם, חוקיותם ותפקודם, של תכני הגולשים והם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתכני הגולשים.

16החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתכני הגולשים ו/או למחוק אותם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה, וזאת, בין היתר, בחלוף תקופה ו/או עקב חריגה ביחס לתכני הגולשים ו/או בפעילות המשתמש ו/או בעקבות הפרה מצד המשתמש.

17. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתכני הגולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש באתריTheMarker , הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים לתכני הגולשים על ידי החברה או המשתמש.

18א) בעצם העלאת תכני הגולשים על ידי המשתמש/ת לאתר, המשתמש/ת מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו. רישיון זה אינו בלעדי.
(ב) אין בהעלאת תכני הגולשים לאתר כדי לשלול מבעלי זכויות היוצרים בתכני הגולשים את זכויות היוצרים בתכנים אלו, ו/או לפגוע בזכויות היוצרים ו/או להעבירן לידי החברה.
(ג) רישיון השימוש שניתן כאמור בתכני הגולשים לחברה הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של האתר ו/או אתרי קבוצת הארץ ו/או פרסומים שונים מטעם החברה ו/או של פרסומים של תכנים עיתונאיים.כן כולל רישיון השימוש הנ"ל גם הענקת רישיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של תכני הגולשים ו/או חלק מהן, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.
(ד) במידה והמשתמש/ת הוא/היא בעל/ת זכויות היוצרים בתכנים שהעלה/תה בעצמו/ה לאתר, תהא לו/לה זכות לדרוש הסרת פרסום של תכנים אלו מחוץ לאתר, ככל שפרסום שכזה נעשה על ידי החברה שלא בקשר עם תכנים עיתונאיים (מודפסים או דיגיטליים) כלשהם, ו/או בקשר עם תכני האתר ו/או במסגרת אתרי קבוצת הארץ. על משתמש/ת שיהא/תהא מעוניין/נת בהסרת פרסום כאמור לפנות לחברה וליידעה בעניין זה בכתב, באופן מיידי וברור, עם היוודע לו/לה על פרסום כאמור. מובהר כי הסרת פרסום כאמור תמצה את כל סעדי המשתמש/ת כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
(ה) שימוש בתכני הגולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל בסוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצגו תכני הגולשים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, ובשם המלא והאמיתי,במקרה של אי מתן קרדיט על ידי החברה, על המשתמש/ת ליידע את החברה בדבר אי מתן הקרדיט בכתב, באופן מיידי וברור, עם היוודע לו/לה על כך. מובהר כי במתן קרדיט, ככל שניתן כאמור, לאחר יידוע החברה כאמור יהיה כדי למצות את כל סעדי המשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

19. חברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתר Onlife  פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתכני הגולשים.

 

אחריות מוגבלת

20. האתר מוצע למשתמשים as is והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמתו ו/או להתאמת המידע לצרכיך ו/או למטרותיך. באחריותך לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת. מוסכם בזאת, כי ביחס לפרסומים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.

21. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהינך עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ובשירותים המוצעים באתר ו/או להסתמכותך עליהם והינך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהינך עושה או תעשה בהם ו/או להסתמכותך עליהם.

 

22. ספקי המידע והחברה אינם אחראים לזמינות המידע, לתוכן, לצורה, לשלמות, לעדכניות, לחוקיות ולדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקוי בדרך העברתו, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו. המשתמש פוטר בזה את ספקי המידע והחברה מכל נזק כאמור גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.

23. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותך.

 

למען הסר ספק, אין החברה אחראית לכל שימוש באתרי אינטרנט אחרים הפועלים בשיתוף פעולה איתה, באמצעות קישורים ו/או דפי אינטרנט משותפים.

24. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע שמתפרסם על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמה. החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה ו/או הסתמכות עליו.

25. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, ינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

26. החברה וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אליך.

27. החברה וספקי המידע, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 

קנין רוחני

28. זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר במידע הינם בבעלות החברה ו/או ספקי המידע ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

29. הינך מתחייב בזאת שלא לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, הינך מתחייב, כי לא תפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא תשכפל, לא תצלם, לא תעתיק ולא תדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא וכן לא תאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

שיפוי

 

30. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתכנים שהוא מסר לפרסום ו/או לקישורים שבוצעו על ידו לאתר, לרבות בגין לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת הוראות שיפוטיות והוא פוטר בזאת במפורש את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה מכל אחריות לכך. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, כתוצאה מתכנים שהמשתמש מסר לפרסום ו/או קישורים שביצע המשתמש לאתר. אין בשיפוי כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

 

זכויות שונות של החברה

 

31. החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש.החברה רשאית לבצע שינויים באתר, ובכלל זה להפסיק מתן שירותים, להוריד מהאתר פרסומים שונים ולמחוק פרסומים ללא שמירת גיבויים, וזאת על פי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הודעה מוקדמת או הסכמה מהמשתמש.

 

32. החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.החברה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

 

סיום ההתקשרות בין הצדדים

26. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

27. החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת, וזאת מבלי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

 

תנאים נוספים

28. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים תוך 14 ימים מיום פרסומו באתר או תוך 14 יום מיום משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

29.תגובות משתמשים באתר:

(א) האתר מאפשר לגולשים להוסיף מידע, תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין במידע, תגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן- "התגובות"). תוכנן של התגובות הן באחריותו של המשתמש בלבד. 
(ב) המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתגובות נכתבות על ידי המשתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן ו/או מהסתמכות שלו עליהן.

(ג) המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.

(ד) בעצם מסירת התגובות לחברה, המשתמש מתחייב כי הינו בעל מלוא זכויות החוקיות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, בתגובות, כי הוא רשאי למוסרם לחברה לצורך פרסום באתר, וכי הוא רשאי ליתן לחברה זכויות שימוש בהן כדלקמן. בעצם מסירת התגובות לחברה, המשתמש מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר, רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, לעשות בתגובות ו/או בחלק מהן, ללא צורך במתן קרדיט למשתמש או בקבלת הסכמה נוספת מצידו, כל שימוש חוקי, לרבות שימוש חוזר ונשנה, ובכלל זה הענקת רשיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שינוי, שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, איחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של התגובות ו/או חלק מהן, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

30. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה .

31. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר, לרבות השירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

 

32. קרדיט. במקרה ובפרסום כלשהו לא ניתן קרדיט אשר על פי תקנון זה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, מתחייב המשתמש לפנות אל החברה, בתוך פרק זמן סביר מהמועד שבו נודע לו לראשונה על כך. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן הקרדיט על ידי החברה.

 

33. התיישנות. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

 

34. פרשנות. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.

 

35. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, ייש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.

 

36. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספיציפית, בכתב, להוראות התקנון.

 

37. תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש.

 

38. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון יתעדכנו, מעת לעת, והוא מתחייב לקרוא את התקנון המעודכן ולפעול לפיו.

 

קראתי את התקנון, הבנתי אותו ואת תנאיו, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ספקי המידע ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי התקנון האמור.