אושן ספריי

כללי התחרות

 

1.       1. השתתפות בתחרות הינה בכפוף לעמידה בכל כללי התחרות שבתקנון זה.

 

1.       2. הגדרות:

 

"האתר"? פורטלonlife  בע"מ.

 

"דף התחרות"? דף האינטרנט באתר בו תינתן לגולשים האפשרות להירשם כמשתתפים לתחרות הרלוונטית, בו תוצג/נה שאלת/ות התחרות וזהות הפרס/ים באותה תחרות.

 

"משתתף"? גולש שנרשם לתחרות באופן תקין ומלא כנדרש בטופס ההרשמה המקוון, והשתתף בתחרות באופן חוקי ובהתאם לכל כללי התחרות המחייבים אותו.

 

"עורכת התחרות" ? פורטלonlife בע"מ, מרח' הירקון 23, בני ברק

 

"התחרות"? על הגולשים לענות על שאלת הפרס. הגולשת ה-20 בכל חודש קלנדרי שתענה נכונה תזכה בהשתתפות בסדנת בישול עם שף פרטי

 

"הפרס/ים"? זהות הפרס/ים תצוין בדף התחרות. הפרס/ים יחולקו אך ורק מבין המשתתפים שענו על שאלת התחרות.

 

"תקופת התחרות" ? מתאריך 01.05.17 ועד תאריך 31.12.17.

 

לא ניתן להירשם כמשתתף בתחרות יותר מפעם אחת. לא ניתן לזכות בתחרות יותר מפעם אחת.

 

3. על כל משתתף למלא את כל הפרטים הנדרשים כמפורט בדף התחרות. מילוי פרטים חסרים ו/או לא נכונים, יפסול את הגולש מלהשתתף בתחרות.

 

4. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ ("מב"ב"), עובדיה של עורכת התחרות ובני משפחותיהם.

 

5. החלטת עורכת התחרות בכל ענין הקשור לתקנון ו/או לתחרות, לרבות בנוגע לטענה ביחס לנכונות הפתרונות לשאלות התחרות ו/או לזכייה או אי זכיה של משתתף, תהא סופית ומכרעת, ולא ניתנת לערעור.

 

המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מב"ב ו/או מי מטעמן, לרבות ביחס להחלטות כאמור.

 

 

6. במקרה שהזכייה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות, תהיה עורכת התחרות רשאית לבטל את הזכייה, לרבות אם הפרס כבר נמסר לזוכה ולרבות זכותה לחזור ולחייב את הזוכה בסכום הזכייה, אם כבר מומשה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה במקרה כזה.

 

לזוכים תימסר, ככל שניתן, הודעה בדואר האלקטרוני, ובעמוד הפייסבוק של  Onlife וזאת בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הזוכה בעת רישומו לתחרות.

 

 

7. עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לקבלת הודעות הזכייה על ידי הזוכים, מעבר למסירתם כאמור לעיל, והדבר מצוי באחריותם של הזוכים בלבד. משתתף, אשר לא ישיב להודעה שנשלחה אליו יאבד את זכאותו לזכייה בפרס.

 

 

 

8. הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברה.

 

 

 

9. אספקת הפרסים, טיבם, התאמתם לצרכי הזוכים, ומימושם אינם באחריות עורכת התחרות ו/או מב"ב ו/או מי מטעמן ולא תהיה לזוכה/ים כל טענה כלפיה בקשר לכך.

 

 

 

10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי לעורכת התחרות ו/או מב"ב אין כל נגיעה לאירועים/מופעים אליהם יוענקו לזוכים בתחרות כרטיסים, והמשתתף לא יפנה כלפי מי מהן כל טענה בקשר לביטולים ו/או שינוי מועדים ו/או כל שינוי אחר.

 

 

 

11. עורכת התחרות תהא רשאית לפרסם את זהות הזוכים בתחרות באתר ובכל מקום אחר, לפי שיקול דעתה.

 

 

 

12. הפרסים אינם ניתנים להמרה על ידי הזוכים בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר.

 

 

 

13. עורכת התחרות רשאית לשנות ולהחליף את הפרסים בכל תחרות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה.

 

 

 

14. עורכת התחרות רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

 

 

 

15. עורכת התחרות תהיה רשאית להודיע על סיום התחרות אף לפני סיום תקופת התחרות ו/או להאריכה בכל עת ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בעניין.

 

 

 

16. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת התחרות ו/או מב"ב לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי עורכת התחרות או מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל עורכת התחרותו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

 

 

 

18. מובהר במפורש כי עורכת התחרות ו/או מב"ב לא תישאנה בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי, לאתר.

 

 

 

19. שמירה על הפרטיות? המידע הנשמר הוא המידע אותו נתבקש הגולש למלא במהלך השתתפותו בתחרות. השימוש שיעשה במידע שנתקבל הינו לצרכיה הפנימיים של עורכת התחרות ו/או מב"ב מול הגולש בלבד, בהתאם להסכמתו. זאת ועוד, המידע ישמר במסד הנתונים של עורכת התחרות ו/או מב"ב, ולא יעשה בו כל שימוש מסחרי.

 

 

 

20. עורכת התחרות ו/או מב"ב לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תימנע האפשרות לזכות בפרס כלשהו בתחרות.

 

 

 

21. זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של עורכת התחרות ו/או מב"ב ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט, רדיו ובעיתונות.

 

 

 

22. תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

 

 

 

23.  תקנון התחרות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה כמובן לנשים ולגברים באופן זהה.

 

כללי התחרות

1.       1. השתתפות בתחרות הינה בכפוף לעמידה בכל כללי התחרות שבתקנון זה. 

 

1.       2. הגדרות:

"האתר"? פורטל onlife  בע"מ.

"דף התחרות"? דף האינטרנט באתר בו תינתן לגולשים האפשרות להירשם כמשתתפים לתחרות הרלוונטית, בו תוצג/נה שאלת/ות התחרות וזהות הפרס/ים באותה תחרות.

"משתתף"? גולש שנרשם לתחרות באופן תקין ומלא כנדרש בטופס ההרשמה המקוון, והשתתף בתחרות באופן חוקי ובהתאם לכל כללי התחרות המחייבים אותו.

"עורכת התחרות" ? פורטל onlife בע"מ, מרח' הירקון 23, בני ברק

"התחרות"? על הגולשים לענות על שאלת הפרס. הגולשת הראששונה בכל חודש קלנדרי שתענה נכונה תזכה בארוחת בוקר זוגית מתנת און לייף

"הפרס/ים"? זהות הפרס/ים תצוין בדף התחרות. הפרס/ים יחולקו אך ורק מבין המשתתפים שענו על שאלת התחרות.

"תקופת התחרות" ? מתאריך 01.05.16 ועד תאריך 30.11.16.

לא ניתן להירשם כמשתתף בתחרות יותר מפעם אחת. לא ניתן לזכות בתחרות יותר מפעם אחת.

 

3. על כל משתתף למלא את כל הפרטים הנדרשים כמפורט בדף התחרות. מילוי פרטים חסרים ו/או לא נכונים, יפסול את הגולש מלהשתתף בתחרות.

 

4. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברה המרכזית למשקאות בע"מ, עובדיה של עורכת התחרות ובני משפחותיהם.

 

5. החלטת עורכת התחרות בכל ענין הקשור לתקנון ו/או לתחרות, לרבות בנוגע לטענה ביחס לנכונות הפתרונות לשאלות התחרות ו/או לזכייה או אי זכיה של משתתף, תהא סופית ומכרעת, ולא ניתנת לערעור. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, לרבות ביחס להחלטות כאמור.

 

6. במקרה שהזכייה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות, תהיה עורכת התחרות רשאית לבטל את הזכייה, לרבות אם הפרס כבר נמסר לזוכה ולרבות זכותה לחזור ולחייב את הזוכה בסכום הזכייה, אם כבר מומשה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה במקרה כזה.

 

לזוכים תימסר, ככל שניתן, הודעה בדואר האלקטרוני, ובעמוד הפייסבוק של  Onlife וזאת בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הזוכה בעת רישומו לתחרות.

 

7. עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לקבלת הודעות הזכייה על ידי הזוכים, מעבר למסירתם כאמור לעיל, והדבר מצוי באחריותם של הזוכים בלבד. משתתף, אשר לא ישיב להודעה שנשלחה אליו יאבד את זכאותו לזכייה בפרס.

 

8. הפרס הינו אישי ולא ניתנים להעברה.

 

9. אספקת הפרסים, טיבם, התאמתם לצרכי הזוכים, ומימושם אינם באחריות עורכת התחרות ו/או החברה המרכזית למשקאות בע"מ ו/או מי מטעמן ולא תהיה לזוכה/ים כל טענה כלפיה בקשר לכך.

 

10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי לעורכת התחרות ו/או החברה המרכזית למשקאות בע"מ אין כל נגיעה לאירועים/מופעים אליהם יוענקו לזוכים בתחרות כרטיסים, והמשתתף לא יפנה כלפי מי מהן כל טענה בקשר לביטולים ו/או שינוי מועדים ו/או כל שינוי אחר.

 

11. עורכת התחרות תהא רשאית לפרסם את זהות הזוכים בתחרות באתר ובכל מקום אחר, לפי שיקול דעתה.

 

12. הפרסים אינם ניתנים להמרה על ידי הזוכים בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר.

 

13. עורכת התחרות רשאית לשנות ולהחליף את הפרסים בכל תחרות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה.

 

14. עורכת התחרות רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

 

15. עורכת התחרות תהיה רשאית להודיע על סיום התחרות אף לפני סיום תקופת התחרות ו/או להאריכה בכל עת ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בעניין.

 

16. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת התחרות ו/או החברה המרכזית למשקאות בע"מ לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי עורכת התחרות או מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל עורכת התחרותו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

 

18. מובהר במפורש כי עורכת התחרות ו/או החברה המרכזית למשקאות בע"מ לא תישא בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי, לאתר.

 

19. שמירה על הפרטיות? המידע הנשמר הוא המידע אותו נתבקש הגולש למלא במהלך השתתפותו בתחרות. השימוש שיעשה במידע שנתקבל הינו לצרכיה הפנימיים של עורכת התחרות ו/או החברה המרכזית למשקאות בע"מ מול הגולש בלבד, בהתאם להסכמתו. זאת ועוד, המידע ישמר במסד הנתונים של עורכת התחרות ו/או החברה המרכזית למשקאות בע"מ, ולא יעשה בו כל שימוש מסחרי.

 

20. עורכת התחרות ו/או החברה המרכזית למשקאות בע"מ לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תימנע האפשרות לזכות בפרס כלשהו בתחרות.

 

21. זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של עורכת התחרות ו/או החברה המרכזית למשקאות בע"מובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט, רדיו ובעיתונות.

 

22. תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

 

23.  תקנון התחרות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה כמובן לנשים ולגברים באופן זהה.

תגובות (0)
הוסף תגובה