תקנון:פעילות שנה טובה סופר פארם&און לייף

כללי התחרות

  1. השתתפות בתחרות הינה בכפוף לעמידה בכל כללי התחרות שבתקנון זה. 

 

  1. הגדרות:

"האתר"?אתר און לייף-תוכן ואקטואליה לנשים.

"דף התחרות"? דף אינטרנט באתר בו תינתן לגולשים האפשרות להירשם כמשתתפים לתחרות הרלוונטית, בדף זה יוצגו גם הפרס/ים באותה תחרות.

"משתתף"? גולש שנרשם לתחרות באופן תקין ומלא כנדרש בטופס ההרשמה המקוון והשתתף בתחרות באופן חוקי ובהתאם לכל כללי התחרות המחייבים אותו.

"עורכת התחרות" ? אתר  onlife, רח' הירקון 23 בניין Bבני ברק.

"התחרות"? על הגולשים לכתוב פוסט מרגש בפייסבוק בו הם מאחלים לאחד\ת מיקריהם שנה טובה, הגולש בעל הסטטוס המוצלח ביותר בבחירת מערכת און לייף וסופר-פארם יזכה במארז מוצרי לייף לגבר או לאישה,מתנת סופר-פארם.

"הפרס/ים"? זהות הפרס/ים תצוין בדף התחרות. הפרס/ים יחולקו אך ורק בין המשתתפים שהשתתפו בתחרות וכתבו פוסט בדף הפייסבוק של און לייף בו הם מאחלים שנה טובה לאהובם.

 

3.לא ניתן להירשם כמשתתף בתחרות יותר מפעם אחת.

 

4.על כל משתתף למלא את כל הפרטים הנדרשים כמפורט בדף התחרות. מילוי פרטים חסרים ו/או לא נכונים, יפסול את הגולש מלהשתתף בתחרות.

 

5.החלטת עורכת התחרות בכל ענין הקשור לתקנון ו/או לתחרות, תהא סופית ומכרעת, ולא ניתנת לערעור. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה.

 

6.במקרה שהזכייה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות, תהיה עורכת התחרות רשאית לבטל את הזכייה מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה במקרה כזה.

 

7.לזוכים תימסר, ככל שניתן, הודעה בדואר האלקטרוני, ובעמוד הפייסבוק של  Onlifeוזאת בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הזוכה בעת רישומו לתחרות.

 

8.עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לקבלת הודעות הזכייה על ידי הזוכים, מעבר למסירתם כאמור לעיל, והדבר מצוי באחריותם של הזוכים בלבד.

 

9.הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה.

 

 

10.עורכת התחרות תהא רשאית לפרסם את זהות הזוכים בתחרות באתר ובכל מקום אחר, לפי שיקול דעתה.

 

11.הפרסים אינם ניתנים להמרה על ידי הזוכים בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר.

 

12.עורכת התחרות רשאית לשנות ולהחליף את הפרסים בכל תחרות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה.

 

 

13.עורכת התחרות רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

 

14.עורכת התחרות רשאית לבטל או להפסיק את קיום התחרות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או מחמת סיבות או גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות בהתאם לאמור בתקנון זה. למשתתף לא תהא כל טענה בקשר לכך.

 

15. עורכת התחרות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תימנע האפשרות לזכות בפרס כלשהו בתחרות.

 

16. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי ONLIFEובני משפחותיהם.

 

17. תקנון התחרות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה כמובן לנשים ולגברים באופן זהה.

תגובות (0)
הוסף תגובה