ערק קרעשק רעג כעשגכ עגשכע שגכע גשכעג כנעראנ ראנרא נדרנרדאנ דראנרדאנ רדנא