קידום צדק מגדרי ושוויון כלכלי-תעסוקתי הוא בסיס לבניית  סדר יום ציבורי חדש, שבו זכויותיהן, כבודן וביטחונן של הנשים המהוות 52 אחוז מהציבור בישראל, יהפכו למרכזיים בחזון, במדיניות, בחקיקה ובתקציבים.

1. התחייבות לקידום שוויון הזדמנויות בתעסוקה ללא אפליה על רקע מגדר, לאום, מוצא, גזע, דת, גיל, הורות, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, מוגבלות, השקפה, נטייה מינית.  

2. התחייבות להגברת האכיפה של חקיקת מגן,  ובכלל זה אכיפת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד;  התחייבות להגבלת טווח פערי שכר בין עובדים במקום העבודה.

3. התחייבות להעלאת שכר מינימום ולהרחבת הבסיס לחישוב הפרשות סוציאליות.

4. התחייבות למעבר להעסקה ישירה במגזר הציבורי תוך הגבלה משמעותית של היקף ההעסקה הקבלנית המותרת במגזר הפרטי.

5. התחייבות להטמעת חשיבה מגדרית בכל הקשור לפיתוח ולתקצוב תוכניות ציבוריות, ובחינת ההשלכות המגדריות של תקציב המדינה.  

6. התחייבות להקמת קרן פנסיה ציבורית ללא מטרות רווח ובדמי ניהול נמוכים.

7. התחייבות לפיתוח ולתקצוב שירותים לעידוד השתתפות אימהות בשוק העבודה.

8. התחייבות לפיתוח, לתקצוב ולהטמעה של תכניות לשילוב מלא ושוויוני של נשים בתעסוקה, ובמיוחד נשים מבוגרות, בטרם דיון בהעלאת גיל הפרישה לנשים.

9. התחייבות לפיתוח, לתקצוב ולהטמעה של תוכניות להעלאת שיעור השתתפותן של נשים ערביות בשוק העבודה.

10. התחייבות לפיתוח,לתקצוב ולהטמעה של תכניות לשילוב ולהתקדמות של נשים נפגעות אלימות בשוק העבודה והרחבת זכויותיהן בתהליך השיקום הנפשי-כלכלי.

11. התחייבות לחוקק ולהתקין זכויות מלאות עבור עצמאיות, בהתאמה לזכויות הניתנות לעובדות שכירות.

12. התחייבות לפיתוח ולתקצוב של כלים תומכי תעסוקה ובמרכזם הכשרה מקצועית.   

13. התחייבות להרחבת המאבק  למיגור הטרדה מינית בעבודה, ועל מנת לשמור על זכויותיהן של נפגעות הטרדה מינית בעבודה.

14. התחייבות לעידוד התארגנות עובדים ועובדות.

15. התחייבות לקיצור שבוע העבודה ולאכיפה של הגבלת העסקה בשעות נוספות.

16. התחייבות לייצוג הולם של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במוקדי קבלת החלטות, ובכלל זה במקומות ריאליים ברשימות המפלגות לכנסת; מתן ייצוג שווה לנשים במוסדות המפלגה ובוועדות לקביעת מדיניות כלכלית, תעסוקתית וביטחונית.  

 

 

קראו את מסמך העקרונות המורחב - הכולל הסברים על כל סעיף וסעיף