כללי ההשתתפות

1. השתתפות באירוע הינה בכפוף לעמידה בכל כללי התחרות שבתקנון זה.

2. הגדרות:

"האתר" - אתר און לייף-תוכן ואקטואליה לנשים.

"האירוע" - אירועי הדיגיטל של און לייף. סדרת אירועי תוכן אינטרנטיין

"דף ההרשמה לאירוע" - דף אינטרנט באתר בו תינתן לגולשים האפשרות להירשם כמשתתפים לאירועי הדיגיטל של און לייף

"משתתף" - גולשת שנרשמה לאירוע באופן תקין ומלא כנדרש בטופס ההרשמה המקוון,אישה בגיל 40+

"עורכת האירוע"  - אתר onlife, רח' הירקון 23 בניין B בני ברק.

"נותני החסות" - האירועים נערכים בשותפות דיפנד, קימברלי קלארק. נותני החסות נוספים.

3. על כל משתתף למלא את כל הפרטים הנדרשים כמפורט בדף התחרות. מילוי פרטים חסרים ו/או לא נכונים, יפסול את הגולש מלהשתתף באירוע.

4. החלטת עורכת האירוע בכל ענין הקשור לתקנון ו/או לאירוע, תהא סופית ומכרעת, ולא ניתנת לערעור. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת האירוע ו/או מי מטעמה.

6. במקרה שההרשמה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לאירוע, תהיה עורכת התחרות רשאית לבטל את ההשתתפות מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה במקרה כזה.

7. למשתתפים תימסר, ככל שניתן, הודעה בדואר האלקטרוני, ובעמוד הפייסבוק של Onlife וזאת בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו לאירוע. ותישלח אליהם ערכת טיפוח מתנת דיפנד

8. עורכת האירוע ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לקבלת הודעות ההשתתפות על ידי המשתתפים, מעבר למסירתם כאמור לעיל, והדבר מצוי באחריותם של המשתתפים בלבד.

9. הזכות להשתתף באירוע הינה אישית ולא ניתנת להעברה.

10. עורכת האירוע תהא רשאית לפרסם את זהות המשתתפים באתר ובכל מקום אחר, לפי שיקול דעתה

11.  ההשתתפות אינה ניתנים להמרה על ידי המשתתפים בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר.

12. עורכת האירוע רשאית לשנות ולהחליף את נותני החסות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה.

13. עורכת האירוע רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

14. עורכת האירוע רשאית לבטל או להפסיק את קיום האירוע, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או מחמת סיבות או גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום האירוע בהתאם לאמור בתקנון זה. למשתתף לא תהא כל טענה בקשר לכך.

15. עורכת האירוע לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף באירוע ו/או תימנע האפשרות לקבלת מתנות או הטבות כלשהן באירוע.

16. השאלון פונה לנשים