close
מעברון
עמית רוז סמואל
שחקנית בהצגת יחיד ויזמית למען קבלה של אנשים עם מוגבלויות

הכתבות של עמית רוז סמואל

אז מה אם יש לי מוגבלות, גם אני רוצה להיות בטינדראז מה אם יש לי מוגבלות, גם אני רוצה להיות בטינדר
חזור למעלה